click Nacionalni sport je uređen pravnim aktima koji ga uže i šire uređuju, ali i strateškim dokumentom, koji na stručan način, posebno planiranim aktivnostima, suštinski unapređuje sistem sporta u Republici Srbiji.

watch

I - Startegija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2009/2013. godinu 

cheap Priligy in Pembroke Pines Florida Da bi se nacionalni sport razvijao ravnomerno i obezbedio dugoročni plan razvoja, izrađena je Strategija razvoja sporta i na osnovu iste priređen je Akcioni plan. Ovo je prvi put u dugoj istoriji institucionalizovanog sporta u Republici Srbiji da su planovi u ovoj oblasti sistematizovani i izloženi na ovaj način. Strategijom su jasno definisane vizija i misija nacionalnog sporta, a Akcionim planom su utvrđene aktivnosti koje će biti realzovane u četvorogodišnjem periodu, koje treba da unaprede funkcionisanje isti.  Strategija je definisala prioritete :

http://www.macfixer.co.uk/?veselowivem=%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9&b02=98
 • sport dece i omladine ( školski , univerzitetski i rekreativni sport );
 • razvoj sportske infrastrukture;
 • vrhunski sport.

source site Akcionim planom za sprovođenje Strategije postiže se dalja razrada navedinih prioriteta utvrđivanjem aktivnosti koje će dovode do ostvarivanja utvrđenih kako kratkoročnih, tako i srednjoročnih i dugoročnih ciljeva. Pored definisanih  prioriteta Strategija je prvi put definisala Strateške oblasti:rekreativni sport, sport u lokalnim zajednicama, žene i sport, zavodi u sportu, nauka i obrazovanje u sportu, policijski sport, vojni sport;

enter site

II - U užem smislu je to Zakon o sportu /Službeni glasnik RS, br. 24/2011./ i pravilnici koji oblast sporta bliže uređuju.

9bc4effee07c51541618f2e6bf9a543c Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze sportista i ostalih fizičkih lica u sistemu sporta, pitanja vezana za pravni položaj, organizaciju i registraciju pravnih lica u sistemu sporta (u daljem tekstu: organizacije u oblasti sporta), opšti interes i potrebe i interesi građana u oblasti sporta, finansiranje, kategorizacije u oblasti sporta, strategija razvoja sporta u Republici Srbiji, školski sport, sportski objekti, organizovanje sportskih priredaba, nacionalna priznanja i nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta, vođenje evidencija, nadzor nad radom organizacija u oblasti sporta i pitanja u vezi sa evidentiranjem i privatizacijom u oblasti sporta.

binära optioner mobil

Pravilnici

 • Pravilnik o utvrđivanju posebne zdravstvene sposobnosti, načinu, vrsti, obimu i rokovima u kojima se sprovode zdravstveni pregledi za sve takmičare koji učestvuju na sportskim takmičenjima
 • Pravilnik o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje stručnog osposobljavanja
 • Pravilnik o okvirnom planu i programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu i postupku izdavanja, obnavljanja i oduzimanja dozvola za rad
 • Pravilnik o načinu i postupku obavljanja stručnog nadzora
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti
 • Pravilnik o uređenju Registra
 • Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje sportske delatnosti od strane ustanova i privrednih društava u oblasti sporta
 • Pravilnik o kriterijumima, načinu i postupku za odobrenje programa i dodelu sredstava
 • Pravilnik o utvrđivanju nacionalnih granskih sportskih saveza preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, sportskih grana u RS, sportskih grana od naročitog interesa za RS i sportskih objekata od posebnog značaja za razvoj sporta na području RS
 • Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za stipendiranje vrhunskih sportista amatera za sportsko usavršavanje i za dodelu novčane pomoći sportistima sa posebnim zaslugama
 • Pravilnik o kategorizaciji sportista, sportskih stručnjaka i sportskih objekata
 • Pravilnik o bližim uslovima i kriterijumima za organizovanje školskog sporta
 • Pravilnik o načinima i uslovima korišćenja i uslovima obavljanja sportskih aktivnosti u javnim sportskim objektima
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja matičnih evidencija
 • Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacija sportskim inspektorima
 • Pravilnik o sadržini i obrazcu evidencione prijave
 • Uredba o visini naknade za upis sportskog udruženja u Registar
 • Uredba o dodeli nacionalnih sportskih priznanja i nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta
 • Uredba o dodeli nagrada za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta u neolimpijskim sportovima


III – U širem smislu, nacionalni sport u Srbiji, u okviru programskog funkcionisanja se oslanja i na sledeće pravne akte:

 • Ujedinjene nacije /Akcioni plan-Bankok, Međunarodna povelja o fizičkom obrazovanju i sportu, Rezolucija Generalne skupštine UN 58-5/;
 • Savet Evrope / Dodatni protokol Antidoping konvencija SE, Evropska konvencija protiv dopingovanja u sportu, Evropska povelja o sportu za sve, Evropska sportska povelja, Evropska povelja o sportu za sve - Osobe sa invaliditetom, Kodeks sportske etike, Konvencija SE nasilje na sportskim priredbama, Manifest - mladi - sport, Rezolucija o većem učešću žena u sportu, Sport za sve - starije osobe/
 • Evropska unija / Deklaracija iz Nice EU, Izjava - Amsterdam, Ugovor - Lisabon - sport/
 • Statuti i sportska pravila međunarodnih sportskih federacija;
 • Statuti i pravilnici nacionalnih krovnih, sportskih i strukovnih saveza;


Registri sportskih organizacija

 • Registar koji vodi Agencija za privredne registre. Agencija vodi Registar preko Registratora nadležnog za vođenje Registra;
 • Jedinstvena evidencija udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, koje vodi ministarto nadležno za oblast sporta;
 • Matične evidencije sportskih objekata, za koje je nadležan Republički zavod za sport i medicinu sporta;
 • Radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u sportu i dugoročnog planiranja njegovog razvoja u Republici Srbiji vode se sledeće Matične evidencije:
 • kategorisanih i drugih sportista takmičara;
 • preduzetnika u sportu;
 • organizacija u oblasti sporta;
 • sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu;
 • realizatora programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta;
 • sportskih objekata;
 • velikih međunarodnih sportskih priredaba u Republici Srbiji.

http://mysarlogs.com/go34fs/hareov.php?sj=confirm-your-blackberry� ®-id-email-address Jedinstvena evidencija sadrži - podatke o udruženjima, društvima i savezima u oblasti sporta, i to:

 • naziv;
 • sedište;
 • adresa;
 • datum osnivanja;
 • grana sporta;
 • pravna forma;
 • ime i funkcija zastupnika;
 • članstvo u savezima u oblasti sporta;
 • šifra i opis pretežne privredne i druge delatnosti koja se neposredno obavlja;
 • naziv registarskog organa i broj pod kojim je udruženje upisano u Registar.

http://creatingsparks.com.gridhosted.co.uk/?endonezit=easy-binary-options-technology-inc Napomena: Ministarstvo obaveštava sportsko udruženje o broju pod kojim je sportsko udruženje upisano u Jedinstvenu evidenciju (broj jedinstvene evidencije).